16 декабря

  ART FROM VARIOUS PERSPECTIVES: Impressions at Art Miami 2023

  Choice of Sofia Milano

  MIAMI, FL – December 13, 2023 – Art Miami, in its 33rd edition as the leading international contemporary and modern art
  fair, alongside the 11th edition of sister fair CONTEXT Art Miami, took place December 5th through 10th. The Fairs reported
  high-value sales and attendees included prestigious art collectors, connoisseurs, advisors, and museum professionals.

  МАЯМІ, штат Флорида - 13 грудня 2023 року - Арт Майамі, 33-й за ліком міжнародний ярмарок сучасного мистецтва, разом з 11-м ярмарком сестринської компанії CONTEXT Art Miami
  Art Miami, разом з 11-м виданням сестринського ярмарку CONTEXT Art Miami, відбувся з 5 по 10 грудня. Ярмарки повідомили, про високі продажі та відвідувачів, серед яких були престижні колекціонери мистецтва, поціновувачі, консультанти та музейні працівники.

  Dearest readers,
  Let me the privilege of regaling you with the effervescent tapestry of my recent sojourn into the enchanting realm of Art Miami 2023. The resplendence of this grand spectacle has etched an indelible impression upon my very soul, and I find myself compelled to articulate the colossal infusion of genius and opulence that permeated every nook and cranny of this distinguished exhibition.

  Дорогі читачі,
  Дозвольте мені поділитися з вами яскравими враженнями від мого нещодавнього перебування у чарівному царстві "Арт Майамі 2023". Блиск цього грандіозного видовища запав моїй душі, і я відчуваю, що змушена висловити колосальну інфузію геніальності та розкоші, яка пронизала кожен куточок цієї видатної виставки.

   

  Понад 240 експонентів зі всесвітньо відомих галерей з 31 країни світу представили роботи понад 900 художників.

  Over 240 exhibitors from world-renowned galleries across 31 countries showcased art from more than 900 artists. 

  Attendees viewed and acquired works by a span of diverse creators including women, LATAM, and AAPI artists, as well as works
  addressing timely topics like human rights and war, with a special homage to the late Botero.

  Відвідувачі переглянули та придбали роботи різних авторів, зокрема жінок, художників LATAM та AAPI, а також роботи, що торкаються актуальних тем на такі актуальні теми, як права людини та війна, а також роботи, присвячені покійному Ботеро.

  The Fairs kicked off with a remarkably successful VIP Preview opening on Tuesday, December 5, and for the 12th consecutive year, Pérez Art Museum Miami (PAMM) was the exclusive VIP Preview benefactor, with Art Miami donating over $350,000 to support the museum's collection and mission. VIP attendees included PAMM Director Franklin Sirmans, Goldman Global Arts and Wynwood Walls Curator Jessica Goldman Srebnick, Steve Wynn, Ted Fields, Janet Goldman, Joyce Varvatos, Kim Heirston, Stephanie Sayfie Aargaard, Mr. Chow, Stephen Wilkes, actor and producer Pierce Brosnan, his wife Keely Shaye Brosnan, Will Smith, record producer Kevin Rudolf, artists Ron English, RISK, Gino Miles, David Yarrow along with American Businessmen and Shark Tank investors Daymond John, and Kevin O’Leary (aka Mr. Wonderful), as well as board of directors and donors from major national and international cultural institutions.

  ______________________________________________________________________________________________

  Ярмарок розпочався з надзвичайно успішного відкриття VIP-прев'ю у вівторок, 5 грудня, і вже 12-й рік поспіль рік поспіль ексклюзивним спонсором VIP-прев'ю виступив Художній музей Переса в Маямі (PAMM), пожертвувавши на підтримку колекції та місії музею понад $350 000 на підтримку колекції та місії музею. Серед VIP-відвідувачів був присутній директор PAMM Франклін Сірманс, куратор Goldman Global Arts та Wynwood Walls Джессіка Голдман Сребнік, Стів Вінн, Тед Філдс, Джанет Голдман, Джойс Варватос, Кім Херстон, Стефані Сейфі Аргаард, пан Чоу, Стівен Вілкс, актор і продюсер Пірс Броснан, його дружина Кілі Шей Броснан, Вілл Сміт, звукорежисер Кевін Рудольф, артисти Рон Інгліш, RISK, Джино Майлз, Девід Ярроу, а також американські бізнесмени та інвестори Shark Tank Деймонд Джон і Кевін О'Лірі (він же Містер Чудо), а також члени правління та донори найбільших національних і міжнародних культурних інституцій.

   In the chronicles of my recollection, Art Miami 2023 shall forever stand as a luminous testament to the boundless well of human creativity. Through the medium of this missive, I ardently hope to impart but a fractional measure of the enchantment that this peerless exposition bestowed upon my senses.

   

  У літописі моїх спогадів "Арт Майамі 2023" назавжди залишиться яскравим свідченням людської творчості. За допомогою цього послання я палко сподіваюся передати лише частку того зачарування, яке ця неперевершена експозиція подарувала моїм почуттям.

  The exhibition featured works by Ukrainian artists and sculptors that were noticed not only by visitors and collectors, but also by the organisers themselves. Earlier, we wrote about the contemporary artist of Ukrainian origin Dasha Kandinsky, Lana Kaufman with her presentation "War Through the Blossoms", the debut of Victoria Yakusha with her collection "Land of Light", and Lina Condes.

   На виставці були представлені роботи українських художників і скульпторів, які були помічені не тільки відвідувачами і колекціонерами, а й самими організаторами. Раніше ми писали про сучасну художницю українського походження Dasha Kandinsky, Lana Kaufman із презентацією "War Through the Blossoms", дебют Вікторії Якуші з колекцією «Земля Світла» та Lina Condes.

   A Lighthouse called Kanata (formerly Yufuku Gallery) 

  Takafumi Asakura  "A Transcendental Divinity Water", 2023

  Art Miami 2023, a veritable cornucopia of artistic splendor, played host to an array of luminaries, each unveiling a treasure trove of creativity that left an indelible mark upon the canvas of my appreciation. To wit, I encountered works that ingeniously reimagined the masterpieces of antiquity and contemporaneity alike, employing audacious strokes and unconventional materials that birthed a visual symphony of admiration and introspection.

  Арт Майамі 2023, справжній ріг достатку мистецького мистецтва, зібрав цілу низку корифеїв, кожен з яких відкрив мені скарбницю творчості, що залишила незгладимий слід у моєму сприйнятті. Зокрема, я побачила роботи, які геніально переосмислювали шедеври як античності, так і сучасності, використовуючи сміливі мазки та нетрадиційні матеріали, що народжували візуальну симфонію захоплення та самоаналізу.

  Galerie Ernst Hilger

  The journey through this extraordinary assembly of artistic opulence was akin to traversing an ethereal plane, where the very air resonated with the echoes of creative genius. The exhibition, in its entirety, became a wellspring of inspiration, an oasis of aesthetic fervor that transcended the ordinary and beckoned the observer to partake in the grandeur that unfolded before them.

   Мандрівка цим надзвичайним зібранням мистецького багатства була подібна до подорожі по неземній площині, де саме повітря резонувало з відлунням творчого генія. Виставка в цілому стала джерелом натхнення, оазою естетичного запалу, що виходила за межі буденності та вабила глядача долучитися до величі, яка розгорталася перед ним.

  Art Angels

  Nick Gentry's 'Populous'

  In a captivating blend of innovation and nostalgia, Nick Gentry's masterpiece, "Populous," takes center stage at the Robert Fontaine Gallery in Art Miami 2023. This mixed-media marvel, measuring 37 x 28 inches, is a sensory journey through the intersection of art, technology, and the remnants of a bygone era.

  Gentry, a visionary British artist from London, redefines artistic collaboration with his unique approach. "Populous" is a testament to his philosophy, where contributor, artist, and viewer converge in a dance of shared experience.

  Шедевр Ніка Джентрі "Густонаселений", що є захоплюючим поєднанням інновацій та ностальгії, займає центральне місце в галереї Роберта Фонтейна на "Арт Майамі 2023". Це диво змішаних медіа, розміром 37 х 28 дюймів, є чуттєвою подорожжю на перетині мистецтва, технологій та залишків минулої епохи.
  Джентрі, візіонерський британський художник з Лондона, переосмислює мистецьку співпрацю завдяки своєму унікальному підходу. "Populous" є свідченням його філософії, де автор, художник і глядач сходяться в танці спільного досвіду.

  The canvas, adorned with used computer disks and oil paint on wood, becomes a tactile exploration of the artist's commitment to recycling and repurposing.

  As a maestro of obsolete media, Gentry's floppy disk paintings are iconic, offering a commentary on consumerism, technology, and cyberculture. His emphasis on the recycling and reuse of personal objects becomes a central theme, inviting viewers to contemplate their relationship with the transient nature of our digital past.

  "Populous" not only invites us to witness the convergence of art and society but encourages active participation in the ongoing dialogue. Gentry's creation transcends the canvas, becoming a bridge between the past and present, where the discarded relics of technology find new life in a vibrant tapestry of artistic brilliance.

  In the heart of Art Miami 2023, "Populous" stands as an ephemeral echo—a reminder of the ever-changing landscape of our digital age. It is more than a painting; it is a narrative, a conversation, and an immersive experience crafted by the hands of a true innovator.

  Marc Quinn 'Raw Earth'  2023

  In a nuanced blend of contemporary artistry, Marc Quinn's 'Raw Earth' steals the spotlight at Art Miami 2023. This limited edition screen print with silver leaf, priced at $7,900, is a visual voyage into the intricacies of perception and identity.

  Measuring 43 x 43 inches, 'Raw Earth' magnifies the iris, traditionally seen as a mirror of the soul, into an abstract celebration of individuality. Quinn's photorealist approach transforms the eye into a visual index, inviting viewers to explore the ambiguity at the heart of our existence.

   

  Beyond aesthetics, Quinn's fascination lies in creating 'stealth' portraits—universal yet uniquely individual. The print, signed and numbered, becomes a profound expression of interconnectedness in our media-driven world. The works 'Map of Where You Can't See the Stars' and 'Eye of History' intertwine the eye with a world map, reflecting our evolving reality.

  As 'Raw Earth' graces Art Miami 2023, it's more than an artwork; it's an invitation to delve into the depths of identity through Quinn's masterful lens.

  Окрім естетики, Квінн захоплюється створенням "невидимих" портретів - універсальних і водночас унікально індивідуальних. Принт, підписаний і пронумерований, стає глибоким вираженням взаємозв'язку в нашому світі, керованому засобами масової інформації. Роботи "Карта там, де не видно зірок" та "Око історії" переплітають око з мапою світу, відображаючи нашу мінливу реальність.
  Оскільки "Сира земля" прикрашає Арт Майамі 2023, це більше, ніж мистецький твір; це запрошення заглибитися в глибини ідентичності через майстерний об'єктив Квінна.

  "Beyond Description," BEOMSU KIM, Korea

  In the captivating canvas intertwines histories and dreams through stationary elegance. Through the artist's re-editing alchemy, memories become a door to a new emotional space, where the sacred and secular beautifully converge. The film's soft, colorful light harmonizes with the canvas, creating an exquisite dance of splendor in the darkness. This artwork is a breath of life into collected stories, a fusion that expands the very structure of space, offering viewers a sublime intersection of the secular and the pious.

  Mario Soria, "Another Sunny Day", 2023, Spain

  Mixing American pop art with European traditions, Soria's oil on canvas, adorned with wood and toys, creates a surreal interstellar pop masterpiece. The main character, poised in minimal action, becomes a focal point against a backdrop of figures and objects, weaving a captivating narrative. Soria's art, a harmonious blend of styles, is a three-dimensional experience where frames and canvas sculptures envelop the painting, bringing it to life.

  "After Jean-Michel Basquiat", Cabeza

  Immerse yourself in the essence of Jean-Michel Basquiat's genius with "Cabeza." Born from the hands of an artistic heir, this screenprint on Saunders Hot Press watercolour paper pays homage to Basquiat's iconic legacy.  Authenticated by Gerard Basquiat, the executor of the estate, this piece is a numbered gem from the edition of 85, capturing the vitality and innovation of Basquiat's groundbreaking vision.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  1. Silvio Porzionato's "Malagueña Salerosa" (2023)

   Italian artist Silvio Porzionato, born in 1971, unveils "Malagueña Salerosa," a captivating oil-on-canvas masterpiece. Known for his figurative prowess, Porzionato captures the essence of ordinary people in statuary close-ups, turning them into icons of the human race. With a background in art and a decade as a head designer, Porzionato's artistic journey led him to the countryside, where nature and art became his inspiration. The painting reflects his evolution, earning him national recognition, including the Mondadori Art Prize and the critics' prize in Saluzzo Art. Exhibiting globally, from Turin to Venice to Sicily, Porzionato's art transcends borders, offering viewers a glimpse into a world where the ordinary transforms into the extraordinary.

  2. Mel Ramos's "Candy #1" (2014)

   Mel Ramos (1935–2018), an American Pop artist, presents "Candy #1," a provocative lightbox masterpiece integrating idealized nude women with popular culture imagery. Ramos, known for his humorous and controversial style, draws inspiration from mass media, consumer products, and celebrities like Marilyn Monroe and Scarlett Johansson. Despite his apolitical stance, his work, rooted in Surrealism, often features absurd conjunctions, such as nude figures emerging from candy wrappers. Collected by major museums globally, Ramos's impact extends to the Museum of Modern Art (MoMA), Centre Pompidou, and more. "Candy #1" encapsulates Ramos's blend of sensuality, glossy flatness, and surreal juxtapositions, provoking discussions in the realm of Pop art.

  3. Carole Feuerman's Hyperrealistic Sculpture

   Carole Feuerman, born in 1945, stands as a prominent American sculptor, a key figure in the Hyperrealist sculptural movement. Inspired by swimming, her sculptures transcend realism, combining steel, bronze, and resin to craft figures that exude complex energies. Feuerman's creations, with meticulous attention to detail, evoke a sense of peaceful beauty while concealing deeper themes of heroism and liberation. Through her mastery of materials and the inclusion of water droplets, she infuses her works with personality, sensuality, and passion, captivating audiences with their more-than-realistic presence.

  4. Yigal Ozeri's "Insistently Real"

   Israeli artist Yigal Ozeri, born in 1958 and based in New York City, is celebrated for his 'photo-realistic' paintings, with a focus on portraying beautiful women in captivating landscapes. A veteran of international exhibitions, Ozeri's works grace esteemed collections, including the Whitney Museum of American Art and the Tel Aviv Museum of Art. His art intricately weaves together romanticism and classical themes, featuring sylph-like models reminiscent of nymphs, Botticelli goddesses, and Pre-Raphaelite muses. "Insistently Real" places contemporary iterations of enduring archetypes in evocative settings, showcasing Ozeri's mastery in capturing beauty and symbolism.

  Meet Manolo Valdés, the renowned Spanish artist

  The extraordinary works of art, unfurled before my discerning gaze, evoked a profound sense of awe and wonder. Each stroke of the artist's brush, every contour of the sculptures, manifested as a veritable masterpiece, capturing the essence of creative brilliance and technical mastery. Manolo Valdés, a luminary amongst sculptors, distinguished himself with a collection of sculptures that exuded a magnificence akin to the finest tapestries of artistic virtuosity

  Надзвичайні витвори мистецтва, що розгорнулися перед моїм вибагливим поглядом, викликали глибоке почуття благоговіння і здивування. Кожен мазок пензля митця, кожен контур скульптур, що постали перед очима, були справжніми шедеврами, що увібрали в себе сутність творчого генія та технічної майстерності. Маноло Вальдес, світило серед скульпторів, відзначився колекцією скульптур, які випромінювали пишність, подібну до найтонших гобеленів художньої віртуозності

  Sculptures have been captivating art enthusiasts and collectors worldwide. With his unique approach to drawing inspiration from art history, Valdés has created a signature style that showcases pared-down forms and unrefined mark-making. His sculptures, which have fetched prices upwards of half a million pounds sterling, have been showcased at prestigious art events like Art Miami 2023, where they were presented by Opera Gallery.
  Born on March 8, 1942, in Valencia, Spain, Valdés attended the San Carlos Academy of Fine Arts before embarking on his artistic career. In 1964, he co-founded the group Equipo Crónica, a movement influenced by Pop Art, with the aim of creating politically charged works. Valdés and his collaborator Rafael Solbes continued their partnership until Solbes' untimely death in 1981. Throughout his career, Valdés has exhibited his works in various renowned galleries and museums, including the Metropolitan Museum of Art in New York, the Guggenheim Bilbao, and the de Young Museum in San Francisco.
  Valdés's artistic style is characterized by his ability to explore history while still giving his unique touch to the original subject matter. He reimagines famous works of art by old masters and 20th-century icons, incorporating unusual materials and applying paint in a rough manner. His paintings and sculptures often feature inflated figures, minimal details, and abstracted forms, resulting in visually striking and thought-provoking pieces.
  One of Valdés's notable series is "Las Meninas," a contemporary interpretation of Velázquez's famous painting. Guided by his search for volume and three-dimensional images, Valdés created monumental sculptures of "La Meninas" that have been displayed in Madrid, Munich, Bilbao, Biarritz, and Monaco. These sculptures pay tribute to Velázquez while also showcasing Valdés's avant-garde approach to art.


  Valdés's work has been widely recognized, with numerous exhibitions held in galleries and museums worldwide. In 1999, he was nominated to represent Spain at the 48th Venice Biennale, and in 2002, the Guggenheim Museum in Bilbao organized a major retrospective of his work, which garnered tremendous public acclaim.
  In addition to his artistic achievements, Valdés was honored as an officer of the Order of Cultural Merit of the Principality of Monaco in 2005, further cementing his status as a highly esteemed artist. Currently, he resides and works between New York, NY, and Madrid, Spain, continuing to push boundaries and inspire art lovers with his innovative creations.
  Manolo Valdés's artwork has not only garnered critical acclaim but has also achieved remarkable prices at auctions. In October 2006, his sculpture "Reina Mariana" sold for an impressive EUR 325,600.00 at Christie's in Madrid, surpassing the estimated value. Notably, one of Valdés's works, "Infanta Margarita," achieved the highest hammer price of GBP 457,250.00 (€538,602.24) at an auction in February 2011.
  With his captivating and distinctive artistic style, Manolo Valdés continues to leave a lasting impression on the art world, captivating both seasoned collectors and new enthusiasts alike. His sculptures, with their unique blend of history, innovation, and artistic mastery, are truly a testament to his creative genius.

  • Manolo Valdés, Reina Mariana in Blue, 2016
  • Manolo Valdés, Infanta Margarita, 2018, Bronze

   

  In conclusion, Art Miami 2023 proved to be an exhilarating guide into the world of contemporary art, unveiling the astonishing creative facets of artists from around the globe. With each canvas and sculpture, we delved into unique narratives, revealing the beauty, passion, and depth of artistic expression. Art Miami is not just an exhibition; it's an encounter with the boundless diversity of creative imagination, inviting us to see the world through the eyes of artists and feel the infinite energy of art in every manifestation.

  Отже, "Арт Майамі 2023" виявився захопливим путівником у світ сучасного мистецтва, відкриваючи дивовижні творчі грані митців з усього світу. З кожним полотном і скульптурою ми заглиблювалися в унікальні розповіді, розкриваючи красу, пристрасть і глибину художнього вираження. Art Miami - це не просто виставка, це зустріч з безмежним розмаїттям творчої уяви, що запрошує нас побачити світ очима митців і відчути нескінченну енергію мистецтва в кожному його прояві.

  Источник:

  Новое на сайте
  Share